L
A D I N G

Manufacturing

Manufacturing

กระบวนการผลิตอันได้มาตรฐาน      

        ณ วันนี้  บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด ได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน ธุรกิจ หมึกพิมพ์ ของ ประเทศไทย  ด้วย ทุนจดทะเบียนถึง
300 ล้านบาท มีกำลังการผลิตหมึกพิมพ์ อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ กว่า 800 ตัน ต่อเดือน จัดอยู่ในระดับ แนวหน้าของผู้ผลิตหมึก พิมพ์ของ ประเทศไทย เครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพและทัน สมัย สามารถรองรับการผลิตทุก รูปแบบ มากกว่า 250 เครื่อง พร้อม พนักงานที่เปี่ยมไป ด้วยความสามารถ และประสบการณ์ กว่า 300 คน มีบริษัทคู่ค้าภายในประเทศมากกว่า 700 ราย  มีการเปิดตลาด การค้ากับ ต่างประเทศ ทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เอเชียใต้ และแอฟริกาเหนือ

        ในปี พ.ศ. 2552  บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด ได้มีความตกลงร่วมมือทางธุรกิจกับ
บริษัท  Dainichiseika  Color & Chemicals Mfg. จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต หมึกพิมพ์ อุตสาหกรรม รายใหญ่แห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยน ถ่ายโอน เทคโนโลยี และความรู้ ใน ทุกกระบวนการผลิต หมึกพิมพ์ ตลอดจนวิจัย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ การทำการตลาดร่วมกัน

        เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตหมึกพิมพ์ไทยให้ทัดเทียมระดับสากล  บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด ได้นำเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง มาใช้ในกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพของหมึกพิมพ์

 

QUALITY AND ENVIRONMENTAL

 

 

        บริษัท เฉลิมชัยชาญ  จำกัด  ในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรม ผู้ผลิตหมึกพิมพ์ไทยยังมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนระบบการ บริหารงานและระบบ การปฎิบัติการด้านคุณภาพของสินค้าและ การบริการ  จนได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 จากสถาบัน SGS (Thailand) Ltd. รวมไปถึง รางวัลแห่งความสำเร็จอื่น ๆ อีกมากมายจากบริษัทลูกค้า  องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

        บริษัท  เฉลิมชัยชาญ  จำกัด  มีความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคม  สิ่งแวดล้อมโดยมีระบบการกำจัดขยะอัตราย  สารเคมีที่ผ่านการ ใช้งาน แล้วอย่างถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล มีการบำบัดน้ำเสียอย่างถูกวิธีก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม  มีระบบระบายอากาศด้วยปล่องสูง ตามมาตรฐานที่ กฎหมายกำหนด  และดูแลสภาพแวดล้อม ภายในโรงงานผลิตให้ดีและสวยงามอยู่เสมอ ด้วยความมุ่งมั่นและตระหนักในการรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อมนี้เอง บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด จึงได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO14001 จากสถาบัน SGS (Thailand) Ltd. อันเป็นเครื่องยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ผลิตสินค้าและควบคู่ไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ดังเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ บริษัทฯก็ไม่ได้หยุดยั้งในการพัฒนาเพื่อความ ก้าวหน้า ใน อนาคตต่อไป บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด ให้ความสำคัญกับด้านการศึกษาเป็นอย่างมากจึงมุ่งหมายในการตอบแทนและคืนกำไรสู่สังคม ด้วยการตั้งศูนย์ฝึกอบรบด้านหมึกพิมพ์อุตสาหกรรมให้แก่คณะนิสิตนักศึกษา 9 สถาบันการพิมพ์ ให้ความอนุเคราะห์วัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ ความรู้และประสบการณ์ในการทำโครงงานวิทยานิพนธ์ร่วมกับนิสิตนักศึกษาทั้งในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาและสาธารณะ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด ยังมีนโยบายในการรับนักเรียน นิสิตนักศึกษาเข้าฝึกงาน โดยมีการควบคุมดูแลและฝึกสอนงานอย่างใกล้ชิดจากพนักงานนผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันในสังคม บริษัทมีนโยบายเปิดรับผู้พิการเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ด้อยโอกาสให้สามารถทำงานสร้างมูลค่าของตนเองและแก่องค์กร