L
A D I N GPersonal Data Protection Act (PDPA)
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว "ส่วนตัว"

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง

บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของคู่ธุรกิจซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ตลอดถึงการลบและทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งช่องทางออนไลน์ รวมถึงช่องทางอื่นๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ดังนี้

 


1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของคู่ธุรกิจก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคู่ธุรกิจเป็นคู่สัญญากับ บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด

 

1.2 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของทางบริษัทหรือของบุคคลภายนอก
        (1)เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามสัญญาระหว่างคู่ธุรกิจกับทางบริษัทและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตรวจรับและการบริการบริหารจัดการความ

สัมพันธ์ ตรวจสอบและประเมินการทำงานตามข้อ ตกลงที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับท่าน

 

        (2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เช่น เพื่อการบริหารจัดการภายในของบริษัท การจัดการ การพัฒนา และการดำเนินการใดๆ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการและพัฒนาสินค้าหรือบริการ การวิจัย เช่น การทำแบบสอบถาม การเข้าสัมภาษณ์ การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมอื่นๆพร้อมกัน

บำรุงรักษาระบบสารสนเทศ


        (3) เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเข้าสถานที่ภายในบริษัท การเข้าระบบ Login หรือการเข้าใช้งานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ


        (4) เพื่อแจ้งข่าวสารพร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆผ่านช่องทาง หนังสือ E-mail แอปพลิเคชั่น โซเซียลมีเดีย โทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ


        (5) เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

 

1.3 เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลภายนอกท่านอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉินการควบคุมดูแลและป้องกันโรคติดต่อ

 

1.4 เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

 

1.5 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจที่ทางรัฐได้มอบให้

        

  1.6 กรณีที่ท่านให้ความยินยอมทางบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแต่ละความยินยอม ดังนี้

          (1)เพื่อให้บริษัทดำเนินการจัดกิจกรรมนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นโดยเราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมซึ่งเราจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากท่านใหม่

  เป็นครั้งคราวไป


  ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความยินยอมได้ในข้อ 4

   

  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

  2.1 เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อคู่ธุรกิจติดต่อ ขายสินค้าหรือการให้บริการใด ๆ แก่เรา เช่น
          (1) ข้อมูลนามบัตร เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์ E-mail ฯลฯ


          (2) ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขที่และข้อมูลบนบัตรประชาชน รูปถ่าย และข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในการระบุตัวตน


          (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของท่าน เช่น ข้อมูลประวัติและการปฏิบัติงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน และข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมทั้งข้อมูลบัญชีและการเงินเช่น ค่าตอบแทน หมายเลขบัญชีธนาคาร


  2.2 เมื่อท่านเข้ามาในบริเวณพื้นที่บริษัท เราอาจเก็บภาพของท่านโดยใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) ทั้งนี้เราไม่ได้เก็บข้อมูลเสียงผ่านทางกล้องวงจรปิดและเราจะติดป้ายแจ้งให้ท่านทราบว่าทางบริษัทมีการใช้กล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่ของบริษัท

   

  2.3 เมื่อท่านติดต่อเราหรือร่วมกิจกรรมใดๆ กับบริษัททางบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
          (1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบขับขี่ และหมายเลขหนังสือเดินทาง


          (2) ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนได้ เช่น ชื่อ - นามสกุล เลขที่และข้อมูลบนบัตรประชาชน รูปถ่ายและข้อมูลในรูปแบบต่างๆในการระบุตัวตน


          (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของท่าน เช่น ข้อมูลประวัติและการปฏิบัติงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน และข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของท่าน รวมทั้งข้อมูลบัญชีและการเงินเช่น ค่าตอบแทน หมายเลขบัญชีธนาคาร


  2.4 เราอาจะมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดเพื่อใช้งานตามวัตถุ

  ประสงค์ที่เราแจ้งไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น


          (1) เมื่อเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของเรา เช่น ข้อมูลชีวภาพ(เช่นข้อมูลใบหน้าสำหรับใช้ในการทำลายนิ้วมือ) เพื่อระบุตัวตน


          (2) ในบางกรณี เราอาจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ เช่น เราอาจะจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนซึ่งมีข้อมูลศาสนาของท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านหรือดำเนิน

  การทางภาษี


          (3)ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร เพื่อใช้ในการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ

   

  2.5 ในกรณีที่จำเป็นเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่านโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมาย

  กำหนดไว้เท่านั้นทั้งนี้เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิด

  พิเศษของท่าน


  3. การใช้คุกกี้

  เรามีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดไว้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้


  4. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม

  4.1 ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่านท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับเราได้ตลอดเวลาซึ่งการถอนความ

  ยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว


  4.2 หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่างอาจส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้


  5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล


  5.1เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทเว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่

  นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)


  5.2 กรณีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เราจะเก็บข้อมูล

          (1) ในสถานการณ์ปกติ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บไว้เป็นเวลา 30 วัน


          (2)ในกรณีจำเป็นเช่นกรณีที่จำเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนหรือการดำเนินคดีหรือกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรักษา

  ไว้เกินกว่า 30 วันและบริษัทจะดำเนินการลบข้ออมูลดังกล่าวอย่างปลอดภัยเมื่อเสร็จสิ้นวัตถุประสงค์นั้น ๆ แล้ว 


  5.3 เราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์

  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้อง

  หรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น


  5.4 กรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่านเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและเราดำเนินการ

  ตามคำขอของท่านเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี เราจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้เราสามารถตอบสนอง

  ต่อคำขอของท่านในอนาคตได้ 


  6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น

  6.1 เราเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ

          (1) บริษัทในกลุ่มตามเอกสารแนบท้าย

          (2) บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น ผู้แทนจำหน่าย ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง (เช่น ไปรษณีย์) ผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมและการเงิน (เช่น ธนาคาร บริษัทรับชำระเงินแทน) ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี (เช่น ระบบคลาวด์ บริการส่งเอสเอ็มเอส) บริการ data analytics) ผู้ให้บริการจัดทำโปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบ บริษัทประกัน ที่ปรึกษา หน่วยงานของรัฐ(เช่นกรมสรรพากร)และบุคคลอื่นที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกิจ

  และให้บริการแก่ท่าน รวมถึงดำเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


  6.2 เราจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลจากเรามีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกัน

  ไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ


  7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ


  7.1 ทางเราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการ

  กระทำตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่านหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อป้องกันหรือระงับ

  อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ 


  7.2 ทางเราอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้

  บริการซอฟท์แวร์สำเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง

  ข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกำหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม


  7.3 ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคล

  ของท่านจะได้รับการคุ้มครองและท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย รวมถึงเราจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูล

  ของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจาก

  อำนาจโดยมิชอบ


  8. มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล


  8.1 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราและเราได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วน

  บุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษา

  ความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ

  ความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล


  8.2 เราจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ

  ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม


  9. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


  9.1 ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี้

          (1) ถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          (2) ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน